V2
V2

LX - Avalon Mission Bay Phase II base no pattern
LX - Avalon Mission Bay Phase II base no pattern

V2
V2

1/2
Avalon Mission Bay II Housing
Mission Bay, San Francisco, California